Regulamin

oddania sukni ślubnej/innego przedmiotu do Komisu

 1. Komis prowadzi Magdalena Ożóg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STUDIO TAŃCA DREAM DANCE MAGDALENA OŻÓG, adres: ul. Sportowa, 8/48, 35-111 Rzeszów, NIP: 8133628664 – dalej jako Komis.
 2. Dane kontaktowe, pod które można w godzinach 8:00-16:00 skontaktować się z Komisantem to:
  e-mail: slubnykomisrzeszow@gmail.com,
  telefon +48 535 205 910
 3. Regulamin określa zasady przyjęcia używanych sukien ślubnych i innych przedmiotów do Komisu. Przez inne przedmioty należy każdorazowo rozumieć akcesoria ślubne w tym: obuwie, biżuterię, welon.
 4. Komis zastrzega sobie prawo wyboru sukni ślubnej i innych przedmiotów przyjętych do sprzedaży komisowej, w sytuacji, kiedy stwierdzi, że suknia ślubna/inny przedmiot nie nadaje się do przyjęcia, w szczególności ze względu na ich stan, może odmówić przyjęcia.
 5. Do komisowej sprzedaży przyjmowane są suknie ślubne czyste, po uprzednim upraniu w profesjonalnej pralni chemicznej, nieuszkodzone i w dobrym stanie.
 6. Jeżeli suknia ślubna posiada uszkodzenie, które można naprawić, Klient powinien uprzednio, przed zawarciem Umowy z Komisem, na własny koszt dokonać wszelkich napraw.
 7. Komis w umowie komisu zawiera informacje dot. stanu sukni ślubnej a przed jej przyjęciem wykonuje zdjęcia, potwierdzające jej stan.
 8. Minimalny okres pozostawienia sukni ślubnej/innych przedmiotów w sprzedaży komisowej to dwa miesiące.
 9. Do Komisu przyjmowane są suknie ślubne nie starsze niż sprzed ostatnich czterech sezonów tj. 2020-2023.
 10. Klient ma prawo wybrać jeden z trzech wariantów Usług oferowanych przez Komis.
 • PAKIET BASIC Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Komisu cenę 39,99 zł, za każdy rozpoczęty miesiąc usługi komisowej. Pakiet ten obejmuje oddanie przedmiotu Umowy do sprzedaży komisowej i wyeksponowanie jej w sprzedaży stacjonarnej.
 • PAKIET PREMIUM Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Komisu jednorazowej, bezzwrotnej opłaty komisowej wynoszącej 100 zł, a następnie ceny 39,99 zł, za każdy rozpoczęty miesiąc usługi komisowej. Pakiet ten obejmuje oddanie przedmiotu Umowy do sprzedaży komisowej i wyeksponowanie jej w sprzedaży stacjonarnej, jak również promocję przedmiotu umowy w mediach społecznościowych Komisu.
 • PAKIET WIECZOROWY płacisz cenę 14,99 zł za każdy rozpoczęty miesiąc usługi komisowej. Pakiet ten obejmuje oddanie sukni, sukni wieczorowych, garniturów do sprzedaży komisowej i wyeksponowanie jej w sprzedaży stacjonarnej — opłata wieszakowa za każdy miesiąc ekspozycji.

 • PAKIET INNE PRZEDMIOTY Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Komisu cenę 4,99 zł za każdy rozpoczęty miesiąc usługi komisowej. W przypadku, gdy inne przedmioty są oddane przez Klienta do Komisu obok sukni ślubnej, Klient nie jest zobowiązany do zapłaty wyżej wskazanej ceny, a jedynie prowizję o której mowa poniżej.
 1. Komis otrzymuje tytułem prowizji 20% ceny sprzedaży sukni ślubnej i 20% ceny sprzedaży innych przedmiotów. Prowizję tę Komis potrąca przy wypłaceniu Klientowi ceny.
 2. Komis ma obowiązek poinformować Klienta o sprzedaży sukni ślubnej bądź innego przedmiotu, celem wypłacenia należności za sprzedaż. Należność dla Klienta zostanie wypłacona, gdy kupno sukni pozostawionej do komisowej sprzedaży zostanie opłacone w całości przez nowego nabywcę.
 3. Za ewentualne zabrudzenia (np. szminka, fluid, puder, kurz) powstałe podczas eksponowania oraz mierzenia przedmiotu sprzedaży potencjalnym nabywcom, Komis nie ponosi odpowiedzialności. Komis dochowa wszelkich starań, aby przedmiot sprzedaży był mierzony i eksponowany zgodnie z przeznaczeniem, bez uszczerbku na tym przedmiocie sprzedaży.
 4. W razie niesprzedania sukni ślubnej/innego przedmiotu w okresie 12 miesięcy, Komis może wezwać Klienta za pośrednictwem maila, do odbioru sukni ślubnej/innego przedmiotu w ciągu 20 dni od otrzymania wezwania bądź też do przedłużenia Umowy o kolejne 12 miesięcy na zasadach zawartych w Umowie, z tym zastrzeżeniem, że dla przedłużenia Umowy nie jest wymagane zawieranie między Stronami aneksu do umowy a mailowe potwierdzenie takiej woli przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie przedłuży Umowy, bądź nie odbierze sukni ślubnej/innego przedmiotu w ciągu 20 dni od dnia wezwania, przechodzi ona na własność Komisu.
 5. Wszelkich płatności można dokonywać na konto bankowe o numerze:PL44 2490 0005 0000 4000 2 232 0501
  Studio Tańca Dream Dance Magdalena Ożóg
  W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń